Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten) tussen Wedefy, Lange Herenstraat 71, 2011 LK Haarlem (KvK 34342114) (hierna: ‘Wedefy’) en een opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’).
 2. Het accepteren van een aanbieding of offerte of het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.
 3. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Wedefy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Wedefy worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Wedefy enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Wedefy, hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen, tenzij in de offerte expliciet anders is opgenomen of tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Een opdracht of bestelling bindt Opdrachtgever. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Wedefy door middel van verzending van een opdrachtbevestiging.
 2. Een offerte is te allen tijde gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Wedefy mag uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan.
 3. Indien een bevestiging als omschreven in artikel 3 lid a achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Wedefy met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Wedefy redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.
 4. In geval van een offerte die bestaat uit samengestelde onderdelen, is Wedefy niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.

 

Artikel 4 – Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

 1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Wedefy heeft het recht om prijzen te wijzigen en prijsstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen. In geval van een prijsstijging van meer dan 10% staat het opdrachtgever vrij om de overeenkomst te beëindigen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 4. Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het Wedefy vrij vergoeding voor de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.
 5. Na het verstrijken van de in het lid c. genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Wedefy op Opdrachtgever uit hoofde van de desbetreffende en daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd, bestaande uit de wettelijke rente, vermeerderd met 5%.
 6. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Wedefy gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.
 7. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

 

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen, staat het Wedefy vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen.
 2. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, kan Wedefy de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Voorts kan Wedefy de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Wedefy op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
 4. Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Wedefy mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.

 

Artikel 6 – Webhosting

 1. Bij het bouwen van een website biedt Wedefy hosting op een eigen server aan de Opdrachtgever aan. Indien de opdrachtgever daarvan geen gebruik maakt, kunnen verstoringen en andere (negatieve) factoren in of met betrekking tot het gebruik van die website niet aan Wedefy worden toegerekend.
 2. Wedefy zal zich inspannen om een maximale bereikbaarheid te realiseren van de geleverde webhosting diensten. Door de aard van de dienst en externe factoren (denk aan onderhoud, internetproviders, hackers) biedt Wedefy geen garantie op de bereikbaarheid van de dienst
 3. Webhosting contracten worden per jaar vooruit gefactureerd en hebben een opzegtermijn van één maand. De contracten worden stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 7 – Leveringstermijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.
 2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn, is Wedefy generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
 3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Wedefy het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

 

Artikel 8 – Wijziging in de overeenkomst

 1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijke akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Wedefy met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Wedefy redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
 2. Na een wijziging kan Wedefy de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen.
 3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Materialen

 1. De door of namens Wedefy geleverde materialen, waaronder mede begrepen (dragers met daarop) software, hardware, codes, illustraties en andere vormgeving blijven te allen tijde eigendom van Wedefy, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Wedefy ter beschikking hebben gesteld.
 2. Opdrachtgever zal de door of namens Wedefy ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en, voor zover het geen digitale bestanden betreft, direct na afloop van het gemaakte gebruik, dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren. Opdrachtgever zal de door of namens Wedefy geleverde materialen, bestaande uit digitale bestanden, onmiddellijk na het voltooien van de overeenkomst, vernietigen.
 3. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Wedefy geleverde materiaal, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Wedefy te vergoeden. In geval van schade aan onvervangbaar materiaal, is Opdrachtgever gehouden een schadevergoeding te betalen ter hoogte van vier maal de overeengekomen vergoeding voor de opdracht, onverminderd het recht van Wedefy op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
 4. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten en gebruiksrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de door Wedefy aan Opdrachtgever geleverde en te leveren materialen, berusten bij Wedefy dan wel eventuele derden die deze materialen aan Wedefy ter beschikking hebben gesteld.
 2. Opdrachtgever verkrijgt op het door Wedefy geleverde materiaal uitsluitend dat gebruik dat schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld, niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door Wedefy geleverde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste is openbaar gemaakt voor de duur van maximaal twaalf maanden.
 3. De expliciet overeengekomen dan wel de uit hoofde van het vorige artikel verleende gebruiksrechten, worden door Wedefy verleend onder de opschortende voorwaarde van gehele betaling van de verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever. Totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle op haar rustende verplichtingen, waaronder betaling van het gehele verschuldigde bedrag, is derhalve geen enkele vorm van gebruik, waaronder verveelvoudiging of openbaarmaking van het door Wedefy geleverde materiaal toegestaan.
 4. Indien Wedefy toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Wedefy.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Wedefy geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 6. Wedefy en derden blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd de aan Opdrachtgever om hun aan Opdrachtgever geleverde materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De duur van de aansprakelijkheid van Wedefy voor directe schade na oplevering, is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal één kalendermaand, tenzij uit de wet een dwingend langere termijn voortvloeit dan wel indien de betreffende duur van één kalendermaand onredelijk is gezien de aard van de prestatie.
 2. De totale aansprakelijkheid van Wedefy voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Wedefy heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Wedefy is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Wedefy.
 3. Aansprakelijkheid van Wedefy voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade, wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Wedefy geleverde materialen.
 4. Wedefy is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 5. Wedefy is niet aansprakelijk voor schade of gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door toedoen van derden, noch voor schade die het gevolg is van een gebrekkige levering door derden. Dit inclusief schade in, door of als gevolg van gebruikte software welke door andere partijen is geleverd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Wedefy tegen aanspraken van derden.
 7. Wedefy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en wachtwoorden.
 8. Wedefy is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever aan Wedefy verstrekte materialen en door derden verstrekte materialen.

 

Artikel 12 – Beëindiging overeenkomst

 1. Wedefy is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Wedefy heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Indien Wedefy en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan acht weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde vergoedingen blijven verschuldigd.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen

 1. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Wedefy en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de bepalingen in stand. Voor de alsdan nietige, c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en), zal een regeling worden getroffen, die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
 2. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.